Algemene
voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen PMU Roosendaal en een klant waarop PMU Roosendaal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Plichten salon
De salon biedt haar behandelingen met de best mogelijke kwaliteit tegen de eisen die naar wetens op dat moment gelden. Het is haar plicht de cliënt te wijzen op eventuele financiële plichten of wijzigingen in de afspraak. Bij verhindering van de salon moet zij dit zo spoedig mogelijk melden.

Plichten klant
De klant moet verhindering voor een dienst zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of per e-mail aan PMU Roosendaal melden.

Na het ontvangen van dit bericht zal PMU Roosendaal dit bevestigen. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is PMU Roosendaal gerechtigd om het gehele afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag PMU Roosendaal de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zicht aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. PMU Roosendaal behoudt zich het recht om diensten binnen 10 dagen na ontvangst te annuleren/weigeren zonder opgave van redenen. Het reeds aanbetaalde bedrag wordt na annulering/weigering door PMU Roosendaal binnen 10 dagen gerestitueerd.

De klant dient alléén op de afspraak te komen. Geen huisdieren en/of vrienden, kinderen.

3. Betaling

PMU Roosendaal vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin te voldoen.

Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn. Wanneer een betalingstermijn overschreden wordt, volgt minimaal 1 herinnering. Als de factuur hierna nog niet betaald is, zal PMU Roosendaal de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant. De gegevens van de klant zullen in dit geval gedeeld worden met een incassobureau. Indien er wordt betaald in termijnen en er wordt een factuur niet op tijd betaald, heeft PMU Roosendaal het recht om de resterende termijnen direct in rekening te brengen en toegang tot bepaalde diensten en/of producten op te heffen.

In het geval dat de klant al eerder permanente make-up heeft laten zetten, is zij verplicht dit van tevoren te laten weten aan PMU Roosendaal. Er dient een duidelijke foto van de permanente make-up gestuurd te worden via e-mail (info@pmuroosendaal.nl) of via Whatsapp (+316 54 380 228). In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make-up. Wanneer een klant zonder overleg een afspraak heeft gemaakt en het blijkt dat een cover-up niet mogelijk is, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het doornemen van alle communicatie en informatie met betrekking tot de dienst(en).

4a. Persoonsgegevens & Privacy
PMU Roosendaal, gevestigd; Beryldijk 8, 4706EA Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Nathalie Schijven – de Fretes is de Functionaris Gegevensbescherming bij PMU Roosendaal. Zij is te bereiken via info@pmuroosendaal.nl.

4b. Persoonsgegevens die wij verwerken
PMU Roosendaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

4c. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens m.b.t. gezondheid.

4d. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het aanmaken van facturen voor de boekhouding.

4e. Beveiliging van persoonsgegevens

 • Jouw gegevens zullen niet worden niet met derden gedeeld.
 • Jouw gegevens kunnen in zijn geheel verwijderd worden, maar dat betekent dat je ook geen klant meer kunt zijn bij PMU Roosendaal.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pmuroosendaal.nl.
 • PMU Roosendaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

4f. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PMU Roosendaal gebruikt enkel en alleen functionele cookies welke geen persoonsgegevens opslaan of vergelijkbare technieken.

5. Geheimhouding

PMU Roosendaal is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – PMU Roosendaal verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Corona

Coronamaatregelen
Sinds maart 2020 is de salon meerdere keren verplicht haar deuren moeten sluiten i.v.m. het Coronavirus. Op dit moment mag PMU Roosendaal haar werkzaamheden weer hervatten echter onder strikte maatregelen.

Lichte/milden klachten
Indien je lichte/milde klachten hebt (verkoudheid, niezen, hoesten, verhoging, koorts) ben je helaas níet welkom in de salon. Annuleer dan jouw afspraak zo snel mogelijk.

Kom alleen
Kom níet te vroeg, maar ook níet te laat op je afspraak. Wanneer je te vroeg bent, verzoek ik je om buiten te wachten. En ook zeker zo belangrijk; kom alléén naar jouw afspraak.

Bij binnenkomst
Graag wil ik je vragen om buiten te blijven wachten, ik zal de deur voor je open doen. Je dient de salon binnen te komen mét mondkapje, een eventuele jas en tas kan je ophangen aan de kapstop bij de deur, desinfecteer daarna jouw handen met de beschikbare desinfectie.

Betalingsmogelijkheid
In de salon is het alléén mogelijk om per PIN te betalen. Desinfecteer je handen voordat je betaalt.

Extra info
Let op; mocht je het snel fris hebben er is op dit moment geen deken aanwezig in de salon dus houd hier rekening mee. Zorg ook dat je voor je afspraak thuis naar het toilet gaat (zeker bij een nieuwe set wimperextensions) want er helaas géén mogelijkheid tot een toiletbezoek.

Maatregelen styliste
Bij aanwezigheid van een klant in de salon zal ik altijd een mondkapje dragen. Ook zal ik met regelmaat mijn handen wassen en desinfecteren. Zelf zal ik tussen twee behandelingen extra tijd inplannen om de ruimte te desinfecteren.

7. Garantie

Wij passen dezelfde techniek toe bij al onze klanten. Soms kan het pigment minder goed worden opgepakt in de huid, dit kan verschillende oorzaken hebben waar wij geen invloed op hebben. Wij zullen ons techniek hierop aanpassen om alsnog het gewenste resultaat te behalen. In bijna alle gevallen lukt dat. In enkele zeldzame gevallen lukt het niet en verliest de huid het pigment gedeeltelijk of volledig. Dit is echter heel zeldzaam. Daarom is er de nabehandeling om pigment wederom in de huid te krijgen. Wanneer blijkt dat er nog een behandeling nodig is om elke plekjes op te vullen dan dient er een 2de nabehandeling ingepland te worden. Hier zijn kosten aan verbonden. Reden is dat wij geen invloed hebben op hoe de huid pigment oppakt. Nogmaals, wij beheersen een techniek waarbij maximale pigmentopname plaats vindt. In gevallen dat de gehele pigment loslaat, dan wordt 50% van het betaald bedrag teruggestort aan de klant. Dit geldt alleen in gevallen dat het pigment volledig niet pakt.

8. Aansprakelijkheid

PMU Roosendaal is niet aansprakelijk voor schade – van welke aard ook – ontstaan doordat PMU Roosendaal is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. PMU Roosendaal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging & diefstal

PMU Roosendaal heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. PMU Roosendaal meldt diefstal altijd bij de politie. In onze salon zijn er beveiligingscamera’s aanwezig.

10. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk – docht binnen twee werkdagen na ontdekking – gemeld worden aan PMU Roosendaal. PMU Roosendaal zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. PMU Roosendaal zal de klager binnen twee weken adequaat antwoord geven. Indien PMU Roosendaal en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Annuleren

Het is niet mogelijk om een geboekte afspraak te annuleren. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden de optie om deze afspraak éénmalig te verschuiven naar een andere beschikbare datum binnen één jaar. Voor afspraken dient dit 48 uur van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door PMU Roosendaal.

12. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft PMU Roosendaal het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Beeldmateriaal

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.

14. Overmacht

Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Ziekte of afwezigheid gemeld binnen 48 uur voor aanvang van de cursus of behandeling kwalificeert niet als overmacht.

15. Communicatie

PMU Roosendaal zal bij wijzigingen of vragen communiceren per e-mail of telefoon. De klant is zelf verantwoordelijk om de juiste contactgegevens te verstrekken en om dit in de gaten te houden.

16. Recht

Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

PMU Roosendaal is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website of Facebook plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van PMU Roosendaal.

PMU Roosendaal kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

PMU Roosendaal betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. PMU Roosendaal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

De website van PMU Roosendaal bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.